Административен регистър на услуги

Бланки на документи за учебната 2021-2022 година

Заявление за прием на ученик в първи клас
Заявление за прием на ученик в пети клас
Заявление за преместване на ученик
Декларация за преместване на ученик
Заявление за прием на ученик в група за целодневна организация на учебния ден
Заявление за отсъствие от група за целодневна организация на учебния ден
Заявление за отписване от група за целодневна организация на учебния ден
• Заявления за избираеми учебни часове (ИУЧ) : 1А клас, 1Б клас, 2А клас, 2Б клас, 3А клас, 3Б клас, 3В клас, 4А клас, 4Б клас5А клас, 5Б клас, 5В клас, 6А клас, 6Б клас, 6В клас, 7А клас, 7Б клас, 7В клас;
• Заявления за факултативни учебни часове (ФУЧ) 6А клас6Б клас;
• Заявления за час по спортни дейности: 1А клас, 1Б клас, 2А клас, 2Б клас, 3А клас, 3Б клас, 3В клас, 4А клас, 4Б клас, 5А клас, 5Б клас, 5В клас, 6А клас, 6Б клас, 6В клас, 7А клас, 7Б клас, 7В клас;
Заявление за освобождаване от физическо възпитание и спорт
Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година
Заявление за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година
Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства;
Заявление и декларация за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние


Информация за услугите предоставяни

от ОУ „Христо Ботев” гр. Варна

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

Приложения:

          Обобщена информация  по Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“.

изтегляне на приложението   >> ТУК <<

           Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите

     1.Задължителна информация – приложение 1                       

изтегляне на приложението   >> ТУК <<

     2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – приложение 2                                                  

изтегляне на приложението   >> ТУК <<

     3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование-приложение 3   

изтегляне на приложението   >> ТУК <<

    4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от 1 до 6 в училище на чужда държава.- Приложение 4                                                 

изтегляне на приложението   >> ТУК <<