Административен регистър на услуги

Бланки на документи за учебната 2020-2021 година

Заявление за прием на ученик в първи клас
Заявление за прием на ученик в пети клас
Заявление за преместване на ученик
Заявление за прием на ученик в група за целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД)
Заявление за отписване от група за целодневна организация на учебния ден (ГЦОУД)
• Заявление за избираеми учебни часове (ИУЧ) :   1 клас , 2 клас , 3 клас , 4 клас , 5 клас6 клас, 7 клас
Заявление за факултативни учебни часове (ФУЧ)
Заявление за спортни дейности
Заявление за освобождаване от физическо възпитание и спорт
Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година
Заявление за отсъствия по уважителни причини до 7 дни в една учебна година
Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Заявление за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние
Декларация от родител

 

 


Информация за услугите предоставяни

от ОУ „Христо Ботев” гр. Варна

С Решение № 704 на Министерски съвет от 5 октомври 2018 г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

Приложения:

          Обобщена информация  по Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“.

изтегляне на приложението   >> ТУК <<

           Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите

     1.Задължителна информация – приложение 1                       

изтегляне на приложението   >> ТУК <<

     2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – приложение 2                                                  

изтегляне на приложението   >> ТУК <<

     3. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование-приложение 3   

изтегляне на приложението   >> ТУК <<

    4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас на класовете от 1 до 6 в училище на чужда държава.- Приложение 4                                                 

изтегляне на приложението   >> ТУК <<