ВАЖНО

Заповед № РД-09-2083/13.09.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за откриване на учебната 2021/2022 година.


СПИСЪК НА УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година


Информация за родители на деца, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

Всички семейства, чиито деца за записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат незавизимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация  по служебен път, към него се прилагат следните документи:

•  удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде  подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви е-Услуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

За допълнителна информация относно услугите:

тел. 02 949 2274, ел.поща: tttodorova@e-gov.bg , както и към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341, e-mail: help@e-gov.bg


Ред и начин за запознаване на учениците от област Варна с изпитните работи по български език и литература и по математика от национално външно оценяване в края на IV клас:

1.Запознаването с писмените работи се извършва на 14.06.2021 г. и 15.06.2021 г. в VII СУ „Найден Геров“, град Варна, ул. „Царевец“ №1, кабинет №101 в рамките на работното време на комисията от 09:00 ч. до 13:00 ч. и от 13:30 ч. до 17:30 часа.

2.Преди запознаване с проверената и оценена изпитна работа, учениците се лигитимират с ученическа лична карта и служебна бележка, а родителят или настойникът – с лична карта.

3.Учениците разглеждат резултатите си от проверените изпитни работи по български език и литература и математика, в присъствието на родител или настойник. Не се разрешава изнасяне, копиране, преснемане или преписване на изпитната работа и на рецензиите/бележките на оценителите.


Уважаеми родители,

на 10.06.2021 г. от 18:00 часа в Актовата зала на ОУ „Христо Ботев“ град Варна ще се проведе тематична родителска среща, във връзка с организацията на приема в VIII клас след основно образование.

График на дейностите за учениците от I-VI клас за периода от 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

Заповед № РД-09-1586/28.05.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за възстановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици от I-VII клас, считано от 31.05.2021 година.

Заповед № РД-09-1563/20.05.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за промяна организацията на учебния ден и седмичното разписание на учебните часове за дните на изпитванията при националното външно оценяване.

Заповед № РД-09-1562/20.05.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за определяне на неучебен ден датата 25.05.2021 година.

Заповед № РД-09-1546/18.05.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за обявяване на неучебни дните 19.05.2021 г. и 21.05.2021 г. във връзка с провеждане на държавни зрелостни изпити.

Заповед № РД-09-1469/05.05.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за възобновяване на присъствените учебни занятия, считано от 10.05.2021 г. до 28.05.2021 г.  

Заповед № РД-09-1460/29.04.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за провеждане на учебните занятия за учениците от I-VII клас на 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. по график.

Заповед № РД-09-1376/09.04.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за възобновяване на присъствените учебни занятия, считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. 

Заповед № РД-09-1304/31.03.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ -Варна – пролетна ваканция на учениците от I-VII клас. 

Заповед №РД-09-1279/30.03.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ -Варна за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2021/2022 г.

Резултати от Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ 1-4 клас.

Заповед № РД-09-1238/19.03.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително.

Отговори на задачите от Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“ 1-4 клас.

Заповед № РД-09-1190/12.03.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от VI и VII клас, считано от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително.

Седмично разписание за I-VII клас за втори срок на учебната 2020/2021 година.

Организация на учебния ден за втори срок на учебната 2020/2021 г., считано от 04.02.2021 година.

Пропускателен режим в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Варна през учебната 2020/2021 г. в условия на COVID-19.

Заповед №РД-09-979/01.02.2021 г.  на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за междусрочна ваканция на учениците от I до VII клас.

Заповед №РД-09-973/29.01.2021 г.  на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за организация на присъствените учебни занятия на учениците от V, VI и VII клас.

Заповед №РД-09-755/31.12.2020 г.  на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за възобновявване  на присъствените учебни занятия за учениците от I до IV клас. 

Заповед №РД-09-743/15.12.2020 г.  на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за преустановяване на учебните занятия във връзка с Коледна ваканция за всички ученици от I до VII клас.

Заповед № РД-09-612/30.11.2020 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от I до VII клас, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. включително.

Заповед №РД-09-581/24.11.2020 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за преустановяване на присъствените учебни занятия в училище за учениците от III „Б“ и IV „В“ клас, считано от 24.11.2020 г. до 27.11.2020 г. включително.


     Уважаеми ученици, учители и родители

       Във връзка с епидемиологичната ситуация и необходимостта от осигуряване на психологическа подкрепа в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на обучение от разстояние в електронна среда, на територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID -19“.

        Психологическата подкрепа се провежда на следните  телефонни линии:
0882 078 085 и 0882 314 686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08:30 – 11:30 часа и 12:30 – 16:30 часа.


Заповед № РД-09-483/11.11.2020 г. на директора на ОУ „Христо Ботев“ – Варна за преустановяване присъствените учебни занятия в училище за учениците от VI и VII клас, считано от 12.11.2020 г. до 22.11.2020 г. включително.


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН (ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1.      По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2.       По желание на родител или ученик –  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Заявление за  обучение в  дневна форма в електронна среда от разстояние
Декларация за обучение в електронна среда от разстояние


Заповед № РД-09-402/27.10.2020 г. за определяне на неучебен ден.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ,ЧИЙТО ДЕЦА ЩЕ ПОСЕЩАВАТ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

→ СПИСЪК НА УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ


Ред за отпускане и изплащане на еднократна помощ  за ученици
записани в VIII клас на държавно или общинско училище

Родителите, чиито деца ще бъдат осмокласници, могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв., съгласно Постановление №155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ  за ученици, записани в VIII клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната година. 

Родителите подават в дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене:

 • Служебна бележка издадена от училището, в което е записан ученикът в осми клас за учебната 2020/ 2021 година;
 • Документ, удостоверяващ размера на доходите на семейството 12 месеца назад.

 Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с епидемиологичната ситуация и въведеното извънредно положение в страната ОУ „Христо Ботев“ предоставя възможност за осъществяване на онлайн кризисно консултиране и подкрепа на деца и ученици, учители и родители. При необходимост може да се свържете с педагогическия съветник Ана Атанасова на телефон 0878/930-253 и училищния психолог Ирина Добрева на телефон 0988/810-922, достъпни от 09.00 часа до 17.30 часа в рамките на работната седмица.
Уважаеми родители,

Каним Ви да изразите мнението си относно прилаганото дистанционно обучение и произтичащото от това ново взаимодействие между учители, ученици и родители.
За достигане на по–голяма ефективност на онлайн обучението и на  общуването ни, Ви молим да изразите свободно и искрено мнението си, като имате предвид, че анонимността Ви е гарантирана. Въпросникът за родители ще намерите в електронния дневник „Школо“.

Благодарим Ви за времето, което ще отделите! Бъдете здрави!

За контакти: тел. 0878/930-256
e-mail: hr.botev1927@abv.bgУважаеми ученици и родители,

В условията на създадената извънредна ситуация и социална изолация ОУ „Христо Ботев“ Ви предоставя възможност за оказване на психологична подкрепа от екипа на училището: педагогическия съветник и училищния психолог. За целта при необходимост може да изпращате Вашите запитвания на педагогическия съветник Ана Атанасова на e-mail anastefanov@abv.bg  и на училищния психолог Ирина Добрева на  е-mail: dobreva_irina@abv.bg, като посочите име на ученика, клас и телефон за обратна връзка.

 


Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн  линия

Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти.
Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя  емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна.
Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната.
Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност.График и контакти:
Телефонни консултации
Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант
·         всеки работен ден от 13 ч. – 15 ч.; 0882 567 038Онлайн консултации /електронна поща:
Боряна Чалъкова –  клиничен психолог, психотерапевт
·         всеки работен ден от 10 ч. –  12 ч.;

e-mail: together.withb@gmail.com ;  0887 498 047

Марина Габровска –   психотерапевт, медиатор
·        всеки понеделник и четвъртък от 9.00 – 13.00ч.
e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728

Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна

 


Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на нашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

От 16.03.2020г. (понедлник) комуникацията с учениците, учителите и родителите ще се осъществява по електронен път. За целта ръководството на училището напомня, че учениците и родителите могат да влизат чрез потребителско име/e-mail и парола и посочване на класа и паралелката на ученика в shkolo.bg. Има раздел „Съобщения“, там всеки преподавател по учебен предмет ще публикува уроци, тестове, упражнения, помощна литература и други. Във времето, в което са часовете на учениците по дадения учебен предмет, съгласно седмичното разписание, учителят ще комуникира с учениците. Надявам се, че всички ще подходят с отговорност и самодисциплина, за да не прекъсваме учебния процес и да опазим здравето и живота на всички.

Уважаеми родители,

 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ – 4
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Да бъдем заедно, защото децата са първата ни грижа и най-голямата наша споделена отговорност!

Бъдете здрави!

 

 

 


 СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ОТ 10 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ С УСТАНОВЕНИТЕ СМЕНИ.


 

 
СЪОБЩЕНИЕ 

          На 20.11.2019 г. от  17:30 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от I – IV клас в класните стаи.

          На 21.11.2019 г. от  18:40 ч.  в ОУ „Христо Ботев“ – Варна ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от  V – VII клас в класните стаи.

             ДНЕВЕН РЕД:

 1. Запознаване с основните аспекти при създаването, устройството и дейността на Обществения съвет.
 2. Избор на двама представители на родителите за участие във втори етап за излъчване на състав на Обществения съвет към ОУ „Христо Ботев“ – Варна.
 3. Запознаване и анализ на резултатите от входни равнища по предмети.

                                                                            Ръководство при ОУ „Христо Ботев“ – Варна


СЪОБЩЕНИЕ

На 04 ноември 2019 година от 09:00 часа до 12:00 часа в ОУ „Христо Ботев“ град Варна ще се проведат занимания по интереси и по проект „Подкрепа за успех“ с учениците от I до VII клас.


 

 

 

  Уважаеми родители и ученици,

На 23.04.2019 г. от 15.00 ч. д0 18.оо ч. в зала „Одесос“ на хотел „Черно море“, гр. Варна ще се проведе първия УЪРКШОП „Работилница за иновации на началника на РУО-Варна“.

В зала „Одесос“ ще бъдат разположени 14 павилиона, в които: началникът на РУО-Варна ще провежда разговори с родители, ученици и други лица по вълнуващи ги проблеми свързани с обучението, възпитанието и образованието; експерти ще консултират ученици и родители по теми от тяхната компетентност; ученици от училища от Област Варна ще представят постигнатото в процеса на обучение и образование в училище.

Вижте повече подробности ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

На 20 април 2019 г. в ОУ „П. Р. Славейков“-Варна ще се проведе поредното издание на Великденско математическо състезание за ученици от I до XII клас.

Начало на състезанието: За I и II клас – 08.30 часа; III-XII клас – 11.00 часа.

Записването на желаещите за участие ще се извърши в ОУ „П. Р. Славейков“-Варна, I етаж, стая 109 от 10.04. до 18.04.2019 г. със следното работно време:

в делнични дни от 08.30 до 10.30 часа, от 12.00 до 13.30 часа и от 15.00 до 17.00 часа.

Заповед РД-09-655/27.03.2019 г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна за пролетната ваканция през учебната 2018/2019 г.


Заповед РД-09-318/05.03.2019. г. на Директора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна за рестриктивен достъп до училищната сграда и учебния режим през учебната 2018/2019 г.


Седмично разписание I-VII клас, втори срок 2018/2019 учебна година


СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЦДО

Продажбата на купони за всяка следваща седмица ще се извършва в дните четвъртък и петък от 7:00 ч. до 8:00 ч.


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

Седмично разписание – I-VII клас

Седмично разписание – учителиграфик родителски срещи