Образование за утрешния ден

Проект BG05M2OP001-2.012-001 “Образование за утрешния ден“

ОУ „Христо Ботев“ Варна реализира дейности по проект Проект BG05M2OP001-2.012-001 “Образование за утрешния ден“, финансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове. През учебната 2019/2020 г. в училището са сформрани две групи, за развиване на базовите дигитални умения, работа с ИКТ и подготовка , изграждане и поддръжка на уеб сайт. В група “Технологиите и аз” участват 16 ученици от втори клас с ръководител Ангелина Денчева – учител по математика и информатика. В група „IT нинджи“ са включени 16 ученици с ръководител Борис Георгиев – учител по информационни технологии.

https://oud.mon.bg/