Подкрепа за успех

График за провеждане на дейности по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020 г., считано от 06.02.2020 г.

График за провеждане на дейности по проект BG05M2OP001-2.011 „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020 г., считано от 04.11.2019 г.

∗∗∗

График на групите по проект „Подкрепа за успех“ за юни-септември 2019 г.