Подкрепа за успех

График на групите за допълнително обучение по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 г., считано от 21.04.2021 г.

График на групите за допълнително обучение по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 г., считано от 15.02.2021 г.

График за провеждане на дейностите на групите по проект BG05M2OP001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 г., в обучение в електронна среда от разстояние, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

График на групите за допълнително обучение по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 г., считано от 16.11.2020 г.

График за провеждане на дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020 г., считано от 06.02.2020 г.

График за провеждане на дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2019/2020 г., считано от 04.11.2019 г.

 

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“

През 2019/2020 г. в ОУ „Христо Ботев“  продължават дейностите по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. В сформираните 35 групи участват 199 ученици от начален и прогимназиален етап, ръководени от 17 учители от училището.

https://podkrepazauspeh.mon.bg/

∗∗∗

График на групите по проект „Подкрепа за успех“ за юни-септември 2019 г.