Прием I,V клас

Списъци първи клас – учебната 2017/2018г.

Записани 2 етап ученици I клас – учебната 2017/2о18г.

Класирани на 2 етап ученици I клас – учебната 2017/2018г.

Записани ученици в I клас за учебната 2017/2018г

Класиране 1 клас – учебната 2017/2018г.

Линк за достъп до системата за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg

СТАРТ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС

Уважаеми родители,

регистрацията на заявления за прием в първи клас ще е активна на 22.05.2017г. в 10:00ч.

С едно заявление кандидатствате за всички желани училища в общината.

Близнаците кандидатстват с едно заявление – в заявлението се вписват данните на всички близнаци.

С наредбата и критериите можете да се запознаете ТУК

Класиранията се извършват от комисии във всяко училище по алгоритъм, избран от комисията.

Резултатите за всяко училище ще бъдат публикувани на този сайт в раздел „Класирания“ – „Резултати“ – на 05.06 в 17ч.

РЪКОВОДСТВО ЗА РОДИТЕЛЯ – прием 1 клас – тук

Уважаеми родители,

Основно училище „Христо Ботев“, кв. Аспарухово стартира приема на ученици в I клас за учебната 2017/2018година. Записвайки децата си при нас вие ще намерите това, което търсите: обич към децата, сигурност, компетентност и професионализъм, обучение базирано на съвременни образователни технологии и методи.

З А П О В Е Д  за организация на дейностите в училищното образование и Система от правила за електронен прием в първи клас

 

 

За учебната 2017/2018година училището предлага следните часове по ИУЧ ( Избираеми учебни часове):

I A  I Б I В 
Български език и литература Български език и литература Български език и литература
Околен свят Математика Околен свят
Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство

Часове ФУЧ (Факултативни избираеми часове)

I А I Б I В
Английски език Английски език Английски език
Компютърно моделиране Компютърно моделиране Компютърно моделиране
Сборна група – Вокална група
Сборна група – Екология

Класни ръководители:

I А I Б I В
Юлия Янакиева Христо Христов Берна-Виждан  Мехмедова

 Да си подадем ръка и да осигурим хубави и светли дни за нашите деца, чрез квалифицирано обучение още в началното образование.

Какво още може да намерите при нас:

 • Висококвалифицирани преподаватели;
 • Участие на децата в програми и международни проекти;
 • Два компютърни кабинета;
 • Предоставена сцена за музикални и литературни изяви;
 • Активна спортна ангажираност;
 • Активна туристическа дейност;
 • Организирано обедно хранене за ученици от първи до четвърти клас в регистрирана разливочна на първи етаж. Фирма доставчик „Бест Кетъринг” ЕООД.  Цена 3,00 лв.
 • Участие в схема „Училищен плод” на ДФ „Земеделие” – доставка на пресни плодове и зеленчуци за ученици от първи до четвърти клас. Фирма доставчик „Екохрани” ЕООД.  Безплатно за учениците.
 • Участие в схама „Училищно мляко” на ДФ „Земеделие” – доставка на мляко и млечни продукти произведени по БДС. Фирма доставчик „Екохрани” ЕООД. Безплатно за учениците.
 • Ежедневна доставка на закуски и сандвичи за ученици от първи до четвърти клас в изпълнение на ПМС № 308 от 2010 г. Фирма доставчик „МР 96”ЕООД. Безплатно за учениците.
 • Лекарско обслужване;
 • Подкрепа от психолог;
 • Библиотека;
 • Специално оборудван кабинет за деца със специални образователни потребности;
 • Безплатно лятно училище за бъдещите първокласници.

Необходими документи за прием на І клас:

І. График на дейностите  по приема и записването на ученици в  І клас за 2017/2018 учебна година:

 1. При наличие на по-голям брой подадени заявления ще се прилагат следните критерии по решение на Педагогическия съвет на ОУ „Христо Ботев“
 • Водещ критерий за прием в първи клас е степента на близост до училището по настоящ адрес на родителите/настойниците – 50 точки;
 • Дете с трайни увреждания над 50% – 20 точки;
 • Дете с починали родители – 15 точки;
 • Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 10 точки;
 • Близост до местоработата на един от родителите до училището – 5 точки.

Определените критерии служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от дата на подаване на документите за записване

Всеки родител/настойник подава заявление за кандидатстване по електронен път, след което получава входящ номер, потвърждаващ регистрацията, както и парола за достъп до профила си, в който виждат статуса и историята на заявката си и ако желаят могат да правят редакция на данните в подаденото заявление до 17:00 часа на 30 май 2017 година. В училището се предлага възможност да се подаде заявлението с помощта на длъжностно лице. На родителите нежелаещи да участват в електронния прием се предоставя възможност да се подаде заявление на хартиен носител.

 

Дейност Срок
1 Определяне на план-приема и издаване на заповед от директора за утвърждаване на училищния план-прием за учениците в първи и пети клас за учебната 2017/2018 година. До 30.03.2017 г.
2 Публикуване на утвърдения училищен план-прием на интернета сайта на училището. До 30.03.2017 г.
3 Информиране на Началника на РУО – Варна за утвърдения училищен план-прием. До 04.04.2017 г.
4 Електронната система е отворена за подаване на заявления за прием в първи клас. Подаването на заяврение по електронен път може да се извърши в училище със съдействието на длъжностно лице в работни дни от 08:00 до 16:00 ч. в училищната библиотека. 10:00ч. на 22.05.2017г. – 17:30ч. на 31.05.2017 г.
5 Обявяване на списъка с приетите ученици на електронната страница на училището и във фоайето на сградата. 17:00 ч. на 05.06.2017 г.
6 Записване на приетите ученици в канцеларията на училището след представяне на пълен комплект документи, упоменати в т.   …. 06 – 07.06.2017 г.
7 Обявяване на свободните места в сайта на училището и на РУО, както и във фоайето в сградата. 17:00 на 08.06.2017 г.
8 Системата за електронен прием е отворена за подаване на заявления за втори етап от приема при наличие на обявени свободни места. 09.06 – 12.06.2017 г. /до 12:30ч./
9 Обявяване на списък с приетите на втори етап ученици на електронната страница и във фоайето на училището. 17:00 ч. на 12.06.2017 г.
10 Записване на приетите на втори етап ученици. 13.06.2017 г.
11 Обявявяне на незаетите места /ако има такива/ и записване 14.06.2017 г.
12 Попълване на незаетите места в класовете. 16.06. – 04.09.2017 г.

 

 • Необходими документи за записване:
 1. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група;
 2. Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
 3. Документи, доказващи точките по правилата, избрани от родителя в заявлението за прием;
 4. Документ за самоличност на родител/настойник с постоянна регистрация или документ за адресна регистрация, издаден от компетентните органи, непроменена след 01.01.2017 г.;
 5. Медицинско удостоверение от ЛКК или ТЕЛК и протокол от РУО- Варна / за деца със СОП/.

 

При установяване на несъответствие или неактуалност на заявените данни, след представяне на изискуемите документи, детето отпада от списъка с приетите деца и мястото му се счита за свободно.

 

 1. График на дейностите, свързани с приема на ученици в V клас за учебната 2017/2018 година, както следва:

 

Дейност Срок
1 Определяне на план-приема и издаване на заповед от директора за утвърждаване на училищния план-прием за учениците в първи и пети клас за учебната 2017/2018 година. До 30.03.2017 г.
2 Публикуване на утвърдения училищен план-прием на интернета сайта на училището. До 30.03.2017 г.
3 Информиране на Началника на РУО – Варна за утвърдения училищен план-прием. До 04.04.2017 г.
4 Подаване  на заявление в училище в работни дни от 08:00 до 16:00 ч. в канцеларията. 05.06.2017г. –12.06.2017 г.
5 Обявяване на списъка с приетите ученици на електронната страница на училището и във фоайето на сградата. 17:00 ч. на 14.06.2017 г.
6 Записване на приетите ученици в канцеларията на училището след представяне на пълен комплект документи, упоменати в т.   …. 15.06 – 17.06.2017 г.
7 Обявяване на свободните места в сайта на училището и на РУО, както и във фоайето в сградата. 21.06.2017 г.
8 Попълване на незаетите места в класовете. 22.06. – 04.09.2017 г.

 

 1. Необходими документи за записване:
 2. Оригинал и копие на удостоверението за завършен начален етап;
 3. Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
 4. Оригинал на Удостоверението за преместване;
 5. Медицинско удостоверение от ЛКК или ТЕЛК и протокол от РУО- Варна / за деца със СОП/.

 

За учебната 2017/2018година училището предлага следните часове по ИУЧ ( Избираеми учебни часове):

VA  V Б V В 
Български език и литература 1,5ч Човекът и природата 1,5ч Математика 1,5 ч
Английски език Информационни технологии Информационни технологии

Часове ФУЧ (Факултативни избираеми часове)

V А V Б V В
Информационни технологии Английски език Английски език
Приложна математика Компютърно моделиране
Сборна група – Български език и литература
Сборна група – Астрономия
Сборна група – Вокална група
Сборна група – Екология

Класни ръководители:

V А V Б V В
Веска Онцова Мария Кулева Добринка Петрова

Необходими документи за прием на V клас:

 • Заявление до директора по образец на училището.
 • Копие на удостоверение за раждане на ученика.
 • Удостоверение за преместване /ако постъпва от друго училище/.
 • Удостоверение за начален етап /копие/.

Критерии за приемане:

 • Близост до училището.
 • Наличие на други деца от семейството, ученици в училището.
 • Деца със СОП.
 • Деца на учители и служители в училището.
 • Деца записани в указаните срокове.
 • След определения в графика срок за записване се приемат заявления от родители само при наличие на свободни места.