Прием I клас

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1а и 1б КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА  2018 / 2019 г. 

ПРИЕТИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА  2018 / 2019 г.  ПО РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА

Регистрационен
номер
1. 2941
2. 3005

Уважаеми родители, 

Имате възможност да запишете в I клас Вашите деца, приети на второ класиране в ОУ „Христо Ботев“, до 17,00 ч. на 19 юни 2018г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА  2018 / 2019 г.  ПО РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА

Уважаеми родители, 

На 14 юни 2018 г. от 18 часа в стая 14 ще се проведе обща родителска  среща с родителите на бъдещите първокласници във връзка с предстоящото лятно училище и други организационни въпроси.

КЛАСИРАНИ НА ПЪРВИ ЕТАП В ПЪРВИ КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Уважаеми родители, 

Имате възможност да запишете в I клас Вашите деца, приети на първо класиране в ОУ „Христо Ботев“, до 17,00 ч. на 8 юни 2018г.   

Резултатите от първо класиране може да видите ТУК или в канцеларията на заместник-директора на училището.

ПРАВИЛА за прием в I клас ИЗТЕГЛИ
З А П О В Е Д  за организация на дейностите в училищното образование и Система от правила за електронен прием в първи клас  ИЗТЕГЛИ
АДРЕСИ попадащи в района на ОУ „Христо Ботев“, кв. Аспарухово  ИЗТЕГЛИ
ИНФОРМАЦИЯ за събирането и обработването на лични данни с цел регистрация в сайта за прием и електронната система за кандидатстване в първи клас  ИЗТЕГЛИ
ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019 година ИЗТЕГЛИ

Нови правила за прием в първи клас

Във връзка с измененията и допълненията на Наредба № 10 от 01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното образование, обнародвани в бр.77 от 26.09.2017 година,  е изготвен проект на Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. Системата и районите са публикувани на електронната страница на Общински съвет – Варна (www.varnacouncil.bg) за обществено обсъждане. Влизат в сила след приемането им с решение на Общински съвет – Варна от учебната 2018-2019 година и са валидни и със задължителен характер за всички общински училища. Съобразно Системата от правила за прием в първи клас и районите за обхват на учениците електронната система класира децата по водещия критерийблизостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето:

– първа група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището от 3 (три) и повече години;

– втора група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 (една) година, но по-малко от 3 (три) години;

– трета група: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището до 1 (една) година;

–  четвърта група: деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището.

Електронната система за прием в първи клас е свързана с локалната база данни „Население“ на община Варна и при попълване на заявление автоматично класира според  адреса на детето, който е по-благоприятен за него. В базата данни са включени само адреси с адресни регистрации към момента на стартиране на системата. Ако по някаква причина липсва информация в базата данни на системата за електронен прием за конкретно дете, заявление се подава само на място в училище, след представяне на необходимите документи, доказващи регистрацията на детето.

Когато броят на кандидат-първокласниците надхвърля броя на местата за прием в дадено училище, във всяка от посочените групи децата се подреждат според допълнителните критерии:

*  дете с трайни увреждания над 50 %

*  дете на двама починали родители

*  други деца от семейството, обучаващи се в училището

*  деца, завършили подготвителна група в училището

* поредност на желанието на родител за прием на детето в съответните училища

Ако след прилагане на допълнителните критерии броят на децата, получили равен брой точки, надвишава броя на местата за прием в съответното училище, децата се класират на случаен принцип.

Приемът стартира през месец май и се осъществява съобразно График на дейностите.  Подаването на заявление и класирането се извършва изцяло в електронната платформа, като заявителят (родител или официален настойник) има право да посочи до 10  училища, подредени по ред на желанието. Електронната платформа за прием в първи клас (https://school.is-vn.bg/index) е публикувана и на електронната страница на Община Варна (varna.bg) в рубриката „Прием в първи клас“.

За улеснение на родителите, които имат затруднен достъп до Интернет, всяко училище осигурява на място компютър и длъжностно лице за съдействие при необходимост. Заявлението се подава в училището, което е избрано като първо желание. Съдействие гражданите могат да получат и в районните администрации.

СТАРТ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС

РЪКОВОДСТВО ЗА РОДИТЕЛЯ – прием 1 клас – тук

Уважаеми родители,

Основно училище „Христо Ботев“, кв. Аспарухово стартира приема на ученици в I клас за учебната 2018/2019 година. Записвайки децата си при нас вие ще намерите това, което търсите: обич към децата, сигурност, компетентност и професионализъм, обучение базирано на съвременни образователни технологии и методи.

За учебната 2018/2019 година училището предлага следните избираеми учебни часове (ИУЧ):

I A  I Б I В  I Г
Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
Околен свят Околен свят Околен свят Околен свят
Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство

Факултативни избираеми часове (ФУЧ): 

I А I Б I В I Г
Английски език Английски език Английски език Английски език
Сборна група – Екология

Да си подадем ръка и да осигурим хубави и светли дни за нашите деца, чрез квалифицирано обучение още в началното образование.

Какво още може да намерите при нас:

 • Целодневно обучение;
 • Висококвалифицирани преподаватели;
 • Участие на децата в извънкласни дейности по програми и проекти;
 • Предоставена сцена за музикални и литературни изяви;
 • Активна спортна ангажираност;
 • Активна туристическа дейност;
 • Организиране на лагери и екскурзии;
 • Подкрепа от психолог, педагогически съветник, ресурсен учител, логопед;
 • Участие в програма за безплатно осигуряване на закуска, мляко, пресни плодове и зеленчуци за ученици от първи до четвърти клас;
 • Лекарско обслужване през целия ден;
 • Специално оборудван кабинет за деца със специални образователни потребности;
 • Два компютърни кабинета;
 • Библиотека;
 • Безплатно лятно училище за бъдещите първокласници до 30 юни 2018 г.

Необходими документи за прием на І клас:

Всеки родител/настойник подава заявление за кандидатстване по електронен път, след което получава входящ номер, потвърждаващ регистрацията, както и парола за достъп до профила си, в който виждат статуса и историята на заявката си и ако желаят могат да правят редакция на данните в подаденото заявление до 17:00 часа на 30 май 2018 година. В училището се предлага възможност да се подаде заявлението с помощта на длъжностно лице. На родителите нежелаещи да участват в електронния прием се предоставя възможност да се подаде заявление на хартиен носител.

Необходими документи за записване:

 1. Оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група;
 2. Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
 3. Документи, доказващи точките по правилата, избрани от родителя в заявлението за прием;
 4. Документ за самоличност на родител/настойник с постоянна регистрация или документ за адресна регистрация, издаден от компетентните органи, непроменена след 01.01.2018 г.;
 5. Медицинско удостоверение от ЛКК или ТЕЛК и протокол от РУО- Варна /за деца със СОП/.

При установяване на несъответствие или неактуалност на заявените данни, след представяне на изискуемите документи, детето отпада от списъка с приетите деца и мястото му се счита за свободно.

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019 година