Прием V клас

СПИСЪЦИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА ПО ПАРАЛЕЛКИ

VA V Б V В
ИЗТЕГЛИ ИЗТЕГЛИ ИЗТЕГЛИ

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ПО КЛАСОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ИЗТЕГЛИ

СТАРТ НА ПРИЕМА В ПETИ КЛАС

Уважаеми родители,

Основно училище „Христо Ботев“, кв. Аспарухово стартира приема на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година. Записвайки децата си при нас вие ще намерите това, което търсите: обич към децата, сигурност, компетентност и професионализъм, обучение базирано на съвременни образователни технологии и методи.

З А П О В Е Д  за организация на дейностите в училищното образование и Система от правила за електронен прием в първи клас

За учебната 2018/2019 година училището предлага следните избираеми учебни часове (ИУЧ):

VA  V Б V В 
Български език и литература

1 ч.

Български език и литература

1 ч.

Български език и литература

1 ч.

Математика

1 ч.

Английски език

1 ч.

Информационни технологии

1 ч.

 Музика

0,5 ч.

Музика

0,5 ч.

Музика

0,5 ч.

 

 

 

 

 

 

Факултативни избираеми часове (ФУЧ): 

V А V Б V В
Екология – сборна група
Астрономия – сборна група
Вокална група – сборна група

 

 

 

 

Да си подадем ръка и да осигурим хубави и светли дни за нашите деца, чрез квалифицирано обучение в прогимназиалното образование.

Какво още може да намерите при нас:

 • Целодневно обучение;
 • Висококвалифицирани преподаватели;
 • Участие на децата в извънкласни дейности по програми и проекти;
 • Предоставена сцена за музикални и литературни изяви;
 • Активна спортна ангажираност;
 • Активна туристическа дейност;
 • Организиране на лагери и екскурзии;
 • Подкрепа от психолог, педагогически съветник, ресурсен учител, логопед;
 • Участие в програма за безплатно осигуряване на закуска, мляко, пресни плодове и зеленчуци за ученици от първи до четвърти клас;
 • Лекарско обслужване през целия ден;
 • Специално оборудван кабинет за деца със специални образователни потребности;
 • Два компютърни кабинета;
 • Библиотека.

График на дейностите, свързани с приема на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година, както следва:

Дейност Срок
1 Определяне на план-приема и издаване на заповед от директора за утвърждаване на училищния план-прием за учениците в първи и пети клас за учебната 2018/2019 година. До 30.03.2018 г.
2 Публикуване на утвърдения училищен план-прием на интернета сайта на училището. До 30.03.2018 г.
3 Информиране на Началника на РУО – Варна за утвърдения училищен план-прием. До 04.04.2018 г.
4 Подаване  на заявление в училище в работни дни от 08:00 до 16:00 ч. в канцеларията. 05.06.2018г. –12.06.2018 г.
5 Обявяване на списъка с приетите ученици на електронната страница на училището и във фоайето на сградата. 17:00 ч. на 14.06.2018 г.
6 Записване на приетите ученици в канцеларията на училището след представяне на пълен комплект документи, упоменати в т.   …. 15.06 – 17.06.2018 г.
7 Обявяване на свободните места в сайта на училището и на РУО, както и във фоайето в сградата. 21.06.2018 г.
8 Попълване на незаетите места в класовете. 22.06. – 04.09.2018 г.

Необходими документи за записване:

 1. Оригинал и копие на удостоверението за завършен начален етап;
 2. Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето;
 3. Оригинал на Удостоверението за преместване;
 4. Медицинско удостоверение от ЛКК или ТЕЛК и протокол от РУО-Варна /за деца със СОП/.

Необходими документи за прием на V клас:

 • Заявление до директора по образец на училището;
 • Копие на удостоверение за раждане на ученика;
 • Удостоверение за преместване /ако постъпва от друго училище/;
 • Удостоверение за начален етап /копие/.

Критерии за приемане:

 • Близост до училището;
 • Наличие на други деца от семейството, ученици в училището;
 • Деца със СОП;
 • Деца на учители и служители в училището;
 • Деца записани в указаните срокове;
 • След определения в графика срок за записване се приемат заявления от родители само при наличие на свободни места.