Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

http://ruo-varna.bg/images/logo_op.pnghttp://ruo-varna.bg/images/logo_es.png

 

 

      На 8 и 9 юли 2020г. учителите и педагогическите специалисти на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Варна взеха участие в обучение за подкрепа и професионално израстване  и развитие на професионалните си умения на тема „Разработване, внедряване и използване на интерактивни форми и методи в образователния процес“.
     Обучението има за цел учителите да усъвършенстват своите умения за използване на иновативни форми, методи и подходи в учебния процес.       
     Учителите се запознаха с основни понятия като интеракция, интерактивни методи на преподаване, интерактивна среда и  ресурси. По време на обучението бяха демонстрирани практически модели, приложими в учебен час спрямо конкретно учебно съдържание.
       Участниците получиха удостоверения за два квалификационни кредита.