Проект BG05M2OP001-3.018-0001-C01″ Подкрепа за приобщаващото образование“

 

 

 

Проект BG05M2OP001-3.018-001 “Подкрепа за приобщаващото образование“

ОУ „Христо Ботев“ Варна участва в следните дейности по проект Проект BG05M2OP001-3.018-001 “Подкрепа за приобщаващото образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове:

Дейност 1 – „Модели и инструменти за приобщаващо онразование на деца и ученици“.
Дейност 2 – „Разработване на специализирани дидактически материали за работа с деца и ученици със специално образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби“.
Дейност 3 – „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие“
Дейност 4 – „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително за специализирани кабинети и помещения“.
Дейност 5 – „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на преучилищното и училищното образование по проекта“.