проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

 

ОУ „Христо Ботев“- гр.Варна реализира дейност 1 по проект Проект BG05M2OP001-5.001-001 “Равен достъп до училищно образование в условия на кризи“, чрез закупуване на технически средства за педагогическите специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Училището е одобрено и за изпълнение на дейност 2 – „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“.