Процедура по договаряне без предварително обявление от 22.11.2018 г.

Процедура по договаряне без предварително обявление №02008-2018-0001 от 22.11.2018 г.

Предмет на поръчката: „Доставка на гориво, предназначено за отопление на Основно училище „Христо Ботев“, гр. Варна за отоплителни сезони 2018/2019 г. и 2019/2020 г.”

Публикувано в РОП на АОП под уникален номер: 02008-2018-0001

Обществената поръчка се възлага чрез процедура на договаряне без предварително обявление, на основание чл. 18, ал. 1, т. 8 във вр. чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Решение – публикувано на 22.11.2018 г.

Обявление

Договор