Работа по проекти

 СПРАВКА ПРОЕКТИ

ИМЕ НА ПРОЕКТА ФИНАНСИРАЩ ОРГАН ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ
1 Бенефициент на проект „Лятна работилница: да уловим сянката на времето – изработване на слънчев часовник” Община Варна, Дирекция „Младежки дейности и спорт” 6 месеца през 2007 г. 5000,00 лв.
2 Бенефициент на проект „Лятна работилница: пътешествие в Слънчевата система” Община Варна, Дирекция „Младежки дейности и спорт” 6 месеца през 2008 г. 5000,00 лв.
3 Бенефициент по Национална програма „ С грижа за всеки ученик”, Модул 2: Осигуряване на допълнително обучение на ученици за повишаване нивото на постиженията им по общообразователната подготовка МОН 2008 г. 2300,00 лв.
4 Партньор в проект „Мрежа от ученически клубове „Слънчоглед” – за любознайковци, пътешественици, откриватели” на СНЦ „Общество на учителите новатори в България” Европейския социален фонд, Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да направим училището привлекателно за младите хора”.” 10.2008 – 07.2009 г. 50 000,00 лв.
5 Национална програма „Училището – територия на учениците”, Модул 1 „Ритуализация на училищния живот”, в частта му – изработване на училищна униформа и отличителен знак. МОН 2009 г. 26765.55 лв. с 30 % съфинансиране
6 Национална програма „ С грижа за всеки ученик”, Модул 2: Осигуряване на допълнително обучение на ученици за повишаване нивото на постиженията им по общообразователната подготовка МОН 2009 г. 5 463 лв.
7 Партньор в международен проект „Междукултурно сатрудничество – традиции и екотуризъм” Секторна програма „Коменски” към Център за развитие на човешките ресурси 2008 – 2010 г. 20 000,00 евро
8 Бенефициент на проект „Квалификация на учителския колектив по теми „Мултикултурна класна стая” и „Проблеми на приемствеността в училище” Община Варна 2010 г. 1000,00 лв.
9 Бенефициент по проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ” МОН 2011 – 2015 г. 111 785,00 лв.
10 Бенефициент на проект „Училищният двор – моето място за отдих” Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности”

 

2012 1981,80 лв.
11 Координатор на международен проект „Игрите – знание, забавление, приятелство” Секторна програма „Коменски” към Център за развитие на човешките ресурси 2012 – 2014 г. 20 000,00 евро
12 Бенефициент на проект „Училищният двор – моето място за отдих” Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности”

 

2013 4399,00 лв.
13 Партньор в проект „Комплексен модел за личностово развитие на ученици от 1 до 7 клас от етническите малцинства, като стратегия за превенция от отпадане от образование и успешна социална интеграция” на фондация „Хуманно общество” ОП „Развитие на човешките ресурси”, МОН „Структурни фондове” 09.04.2013 – 09.06.2014 г. 205 000,00 лв.
14 Бенефициент на проект „Училищният двор – моето място за отдих” Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности”

 

2014 4399,50 лв.
15 Бенефициент на проект „Мост между минало и настояще – изграждане на етнографски кът в училищния двор” Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности”

 

2015 4400,00 лв.
16 Координатор на международен проект „Ефективната комуникация за по-добра бъдеща реализация” Еразъм + 01.09.2015 – 31.08.2018 г. 181 077,00 евро
17 Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Оптимизация на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития” МОН От 2008 г. към момента 53 493,00 лв.
18 Национална програма „Без свободен час” МОН От 2009 г. към момента 17 710,00 лв.
19 Партньор в проект „Комплексен модел за образователна и социална интеграция на ученици и младежи от етническите малцинства” на фондация „Растеж” ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. От 2016 г. до 2018 г. 568028,00 лв.
20 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки” МОН 2016 г. 2132,00 лв.
20 „РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1“ МОН 2016 г.

Проекти получили финансиране :

„Ефикасна комуникация за по-добра бъдеща реализация“ – програма Еразъм +

http://effectivecommunicationbg.com/

– тригодишен проект по Ключова дейност 2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“ на стойност 181 077 евро. Проектът бе иницииран, а проектното предложение изработено от екип педагози на училището. Така за втори път  ОУ “Христо Ботев“ е главен координатор на европейски образователен проект към „Център за развитие на човешките ресурси“. Дейностите са разпределени в три цикъла – „Аз и моето семейство“, „Аз и моите проятели“ и “Светът около мен“, с което ще се обхванат най-важните елементи от реалния свят на общуване на децата. Целите, които са заложени са засилване на връзката ученик – семейство – училище чрез разнообразни извънкласни дейности и включване на родителите като активна част в образователния процес, подобряване на учебната дейност чрез обмен на добри педагогически практики с партньорите в проекта. Като резултат от това е заложено издаването на разнообразни интелектуални продукти, които ще бъдат разпространени виртуално и на книжен носител в професионални, национални и европейски образователни сайтове и училищни библиотеки. Друга част от проектните дейности включват повишаване на чуждоезиковите и ИТ компетентности на колектива на училището. Партньорството по проекта ще се осъществи със сродни училища от Полша, Чехия, Словения, Словакия, Португалия и Латвия.

ПРОЕКТ:„КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ ЗА ЛИЧНОСТОВО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 7 КЛАС ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА, КАТО СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАНИЕ И УСПЕШНА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ тук.

ПРОЕКТ „ИГРИТЕ  – ЗНАНИЕ, ЗАБАВЛЕНИЕ, ПРИЯТЕЛСТВО”

Международен проект по секторна програма „Коменски”  към Центъра за развитие на човешките ресурси.Идеята на проекта е децата да научат повече за игрите на своите родители, да обогатят знанията си за видовете  игри чрез участието си в различни турнири и състезания, да открият науката в игрите и играчките,  и не на последно място,  да се опитат да създадат собствени такива.Училището  е координатор, а партньорите са от Турция, Полша, Чехия и Испания.

http://www.daskalo.com/learnplayingwithfriends

Целева група: ученици от І до VІІ клас

ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И  ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ – УСПЕХ”

 От втория учебен срок на учебната 2011/2012 година, започва изпълнението на проект „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ”, по бюджетна линия BG 051РО001 – 4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, реализирана по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е насочен към всички държавни и общински училища у нас. Период на изпълнение – 2011 – 2014 година. Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.Статус : в момента действащЦелева група: ученици от І до VІІ клас
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”
Училището кандидатства с  проектно предложение  по Модул 1 – „ Ритуализация на училищния живот”, в частта му за изработване на училищна униформа и отличителен знак. Училището подготви проект, с който цели да продължи въвеждането на пълен комплект училищна униформа .Целева група: ученици от І до VІІ клас
Кандидатстваща организация: Училището

„МУЛТИКУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО – ТРАДИЦИИ И ЕКОТУРИЗЪМ”

www.bridgeovercultures.eu

Проект получил одобрение и финансиране по секторна програма „Коменски“. Училището е партньор с още три училища от Румъния, Португалия и Италия. Идеята е чрез екотуризъм да се опознае, обогати и запази природата в Европа.

Целева група: ученици от V до VІІІ клас

Кандидатстваща организация: Училище „Елена Куза“ гр.Пиатра Нямц, Румъния

Основната цел на проекта е постигане на единна общност чрез преоткриване на разнообразието в културно – историческото европейско наследство и традиции както и потенциала за екотуризъм в различни региони на Европа.
За нейното постигане се работи по следните конкретни цели:
– Изучаване на наследството в областта на традициите и потенциала за екотуризъм;
– Обогатяване познанията на учениците и формиране на уважение и отговорно поведение към културното и природно наследство;
– Оценка на природните и културни особености на регионите, към които принадлежат училищата- партньори;
– Съхраняване на разнообразието от традиции и култура в Европейската общност;
– Насърчаване на културното сътрудничество между учениците от държавите – партньори;
– Запознаване с разнообразието на природното и културно наследство чрез екотуризъм. За постигане на посочените ключови компетенции допринесоха, както предварителната подготовка за работните срещи, така и участието в тях. В етапа на подготовка, използването на английския език като работен обогати и разшири езиковата култура и личната мотивация на учениците за неговото изучаване и използването му като основно средство за комуникация. Подготовката и изработването на общите продукти (уебсайт, списание, екоалбум, сезонен календар), както и заложените в проеката наши крайни продукти спомогнаха за практическо приложение на знанията на учениците, за подобряване на социалните им компетенции.
Представените презентации на продуктите, както и свободното общуване между участниците по време на дейностите свързани с екотуризма, спомогнаха за повишаване на културата на общуване и придобиване на граждански компетенции. В процеса на осъществяване на дейностите по проекта и изработване на крайните продукти се засили интереса и мотивацията на участниците за съзнателно изучаване на английски език и усъвършенстване на уменията при използване на ИКТ. Постигнатите резултати повишиха самоувереността им в техните творчески способности,обогатиха познанията им за културното развитие на собствената им страна и за страните партньори, повишиха гражданското им съзнание и самочувствие като част от Европейската общност. В резултат на това се повишиха техните социални умения за общуване в рамките на работните екипи. Положителният ефект за училището като институция е издигане на престижа му в района и доверието на родителите в училището като място не само за образование, но и за развитие на творческия потенциал на децата.
Родителската общност се включи активно в подготовката и реализирането на планираните задачи.
Получихме пълната подкрепа, съдействие и одобрение от страна на община Варна, както и от местни организации за успешното реализиране на работната среща в България.

С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК. УЧАСТИЕ ПО МОДУЛ 2:

Осигуряване на допълнително обучение на ученици за повишаване нивото на постиженията им по общообразователната подготовка. Целта на проектните дейности е осигуряване на възможност за допълнително обучение на деца, които имат проблеми с усвояването на учебния материал по математика, БЕЛ и География.

Целева група:  групи ученици от V и VІ клас показали слаби резултати на външното оценяване

Кандидатстваща организация: Училището

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА „ЕКО УЧИЛИЩЕ”

Международна програма към Международната Екологична Организация. Училището е участник в програмата от 2001 г., когато става и еко училище. Носител е на приза „Зелен флаг”, който е защитаван през 2003, 2006 и 2008 г. Двата клуба по екология в училище, се включват във всички форми на извънкласни дейности инициирани от координатора на програмата ПП „Златни пясъци”.

Статус : в момента действащ

Целева група: ученици от І до VІІ клас

Организация: Международна Екологична Организация

ПРОЕКТ “ЛЯТНА РАБОТИЛНИЦА : ДА УЛОВИМ СЯНКАТА НА ВРЕМЕТО – ИЗРАБОТВАНЕ НА СЛЪНЧЕВ ЧАСОВНИК” – ФИНАНСИРАН ОТ ОБЩИНА ВАРНА, ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ”

Дейности:

–  Откриване на Лятна работилница  на 15.08.07г- Деня на Варна чрез практическо измерване на времето със слънчев часовник в Морската градина.Изготвени бяха индивидуални макети на слънчев часовник, целящи да подпомогнат изработването на макет на слънчев часовник в двора на училището.

– Организиране на екскурзия до обекти със слънчеви часовници.

Посетихме град Несебър –новия слънчев часовник, намиращ се в южната част на парка. Анализирахме видяното, с цел подпомагане изработването и монтирането на слънчевия часовник в двора на нашето училище. Посетихме и гр.Созопол, където се предполага,че е бил първият слънчев часовник в България.

– Изработване на слънчев часовник в двора на ОУ „ Хр. Ботев”.

Изработихме компютърен модел на слънчев часовник, отговарящ на географската ширина на град Варна. Моделът беше проверен и  посредством практическа работа. Намерихме подходящо място в двора на училище. Подготвихме терена, монтирахме часовника и естетически оформихме мястото около него.

-Откриване на слънчевия часовник и заключителна среща за представяне на резултатите от проекта пред ученици от ОУ” Христо Ботев” и граждани на район Аспарухово

Проектът завърши с откриване на слънчев часовник в двора на училището/Първия по рода се в страната/. С него започна изграждане на нов  естетически кът .

ПРОЕКТ „ЛЯТНА АКАДЕМИЯ: ПЪТЕШЕСТВИЕ В СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА”

(изработване на макет на Слънчевата система в двора на училището) – финансиран от Община Варна, Дирекция „Младежки дейности и спорт”

Проекта е продължение на започналото естетизиране на училищния двор през 2007г.с изработения слънчев часовник. Една от целите на проекта е да се предаде завършен вид на композиция свързана със Слънчевата система /двата макета са необходими като нагледно средство в учебната работа на учениците/.

Дейности

 Проведоха се  практически наблюдения с телескопа, закупен по проекта.

Първото наблюдение се проведе на училищния лагер в Пампорово. Наблюдавани обекти – наземен обект кулата на връх Снежанка, нощното небе над Пампорово. Друг планиран обект беше НАО Рожен, където участниците в проекта бяха допуснати в наблюдателната зала, в която е разположен най- големият телескоп на Балканския полуостров.

Второто наблюдение проведохме по време на екскурзия до Шабла, Калиакра, Каварна, Балчик с цел работа с оптически уреди (телескоп, бинокли). Това са най- подходящи места по нашето Черноморие, от които могат да се наблюдават различни природни явления – слънчеви и лунни затъмнения.

– Създаде се Лятна академия.

Всяка целева група интерпретира информацията чрез постер, PowerPoint презентация, мултимедийни филми, които  са включени в презентационния диск, придружаващ книжката – помагало.

– Изработи се  макет на Слънчевата система в двора на училището.

– Изготви се книжка и брошура.

Работните екипи представиха своите материали и снимки от проучвателната си дейност и практическо наблюдение.

-Откриване макет на Слънчевата система и заключителна среща за представяне на резултатите от проекта.

ПРОЕКТ МРЕЖА ОТ УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБОВЕ  ”СЛЪНЧОГЛЕД” – ЗА ЛЮБОЗНАЙКОВЦИ, ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ, ОТКРИВАТЕЛИ  

  http://www.innovativeteachersbg.org 

Кандидатстващата организация е СНЦ „Общество на учителите новатови в България“, гр. Варна. Проекта се осъществява по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ на МОН Дирекция „Структурни фондове и международни  образователни програми“, финансирана от Европейски социален фонд.

Продължителността на проекта е 10 месеца, считано от 1.10.2008г.

В него са влючени повече от 500 ученици на възраст 12-18г от ОУ „Христо Ботев“, ОУ „П.Р. Славейков“, ОУ „Константин Арабаджиев“, СОУ „Елин Пелин“, гр. Варна и ОУ „Патриарх Евтимий“ гр. Белослав.

Изгради се междуучилищна мрежа „Слънчоглед“ от ученически клубове  във всяко училище със секции по интереси:

  • „Природата и ние“
  • „Минало и традиции“
  • „Аз и обществото“.

Заниманията бяха с теоретична насоченост, с проучвателно-изследователски характер, с практико-приложна насоченост, заключителен етап „Хепънинг на слънчогледите“ и седмица на науката „Науката в полза на човека“.

http://www.innovativeteachersbg.org/Slanchogled/.

Заключителният етап на мрежата от ученически клубове „Слънчоглед“ беше „Хепънинг на Слънчогледите“ с участието на родители и ученици. На него се преставиха резултатите от заниманията на учениците през 10 месечния период под формата на компютърни презентации, фотоизложби, изложби на модели, макети, постери, дискусии за резултатите от мрежата на ученическите клубове и възможностите за продължаване на нейната полезна и интересна дейност. Целите на проекта бяха ангажиране на учениците в свободното им време с дейности за разширяване знанията, развиване на практически умения, обучение за работа в екипи, съвместни дейности с родители и представители на обществеността, като се изгражда позитивна атмосфера на взаимно уважение, толерантност и партньорство.