Вътрешноучилищни нормативни документи

Учебна 2021/2022 година

 

∗∗∗

Учебна 2020/2021 година
Годишен план на училището
Правилник за дейността на училището
Етичен кодекс на училищната общност
Мерки за повишаване качеството на образованието
План – програма за взаимодействието между училищната общност и родителите

Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Стратегия за развитие на училището
Вътрешни правила за административно облужване
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Училищен спортен календар
Училищна процедура за подаване, приемане, регистриране и разглеждане на жалби и сигнали за учебната 2020/2021 година

∗∗∗

Учебна 2019/2020 година
Годишен план за дейността на училището
Правилник за дейността на училището
Етичен кодекс на училищната общност
Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Училищна процедура за подаване,приемане, регистриране и разглеждане на жалби и сигнали
Мерки за повишаване качеството на образование
Училищен спортен календар
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Стратегия за развитие на училището
План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО за учебната 2019/2020 година

∗∗∗

Учебна 2018/2019 година
Етичен кодекс
Стратегия за развитието на училището
План за изпълнението на дейностите на стратегията за развитието
Правилник за дейността на училището
Училищен учебен план
Форми на обучение
Годишен план за дейността на училището
Мерки за повишаване качеството на образованието
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи
Правилник за вътрешния трудов ред в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна
Вътрешните правила за организация на работна заплата в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна
Вътрешни правила за подаване на предложения, жалби и сигнали
Политика за защита на личните данни
Процедура преместване на ученик
План за защита при бедствия
Правилник за безопасни условия на труд и учене
Училищен спортен календар