Вътрешноучилищни нормативни документи

Етичен кодекс

Стратегия за развитието на училището

План за изпълнението на дейностите на стратегията за развитието

Правилник за дейността на училището

Училищен учебен план

Форми на обучение

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Правилник за вътрешния трудов ред в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна

Вътрешните правила за организация на работна заплата в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна

Вътрешни правила за подаване на предложения, жалби и сигнали

Политика за защита на личните данни

Процедура преместване на ученик

План за защита при бедствия

Правилник за безопасни условия на труд и учене

Училищен спортен календар