Вътрешни правила за подаване на предложения, жалби и сигнали

Процедура преместване на ученик

Етичен кодекс

Правилник за вътрешния трудов ред

Годишен план за дейността

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за изпълнението на дейностите на стратегията за развитието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

План за защита при бедствия

Правилник за безопасни условия на труд и учене

Училищен спортен календар