Вътрешноучилищни нормативни документи

Годишен план за дейността на училището
Правилник за дейността на училището
Етичен кодекс на училищната общност
Училищна програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Училищна процедура за подаване,приемане, регистриране и разглеждане на жалби и сигнали
Мерки за повишаване качеството на образование
Училищен спортен календар
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Стратегия за развитие на училището
План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите при изпълнение на ЗПУО за учебната 2019/2020 година

Заявление за отсъствие на ученик-до директора
Заявление за отсъствие на ученик-до класния ръководител

∗∗∗

Етичен кодекс

Стратегия за развитието на училището

План за изпълнението на дейностите на стратегията за развитието

Правилник за дейността на училището

Училищен учебен план

Форми на обучение

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

Правилник за вътрешния трудов ред в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна

Вътрешните правила за организация на работна заплата в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна

Вътрешни правила за подаване на предложения, жалби и сигнали

Политика за защита на личните данни

Процедура преместване на ученик

План за защита при бедствия

Правилник за безопасни условия на труд и учене

Училищен спортен календар