Графици

Учебна 2021/2022 година – I ви срок

График на седмично разписание на учебните часове за I-VII клас;
График за организация на учебния ден;
График за провеждане на час по спортни дейности;
График за провеждане на час на класа;
График за провеждане на избираеми и факултативни учебни часове;
График на дежурна група ЦОУД
График за консултации с учениците 
График за консултации с родители по учебни предмети 
График за провеждане на час за консултации на родители и ученици и водене на училищна документация на съответната паралелка 

Учебна 2020/2021 година – II ри срок
• График за провеждане на час по спортни дейности;
• График за провеждане на избираеми и факултативни учебни часове;
• График за главно дежурство;
• График за консултации с учениците;
• График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация на учебния ден ;
• График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на съответната паралелка
• График за провеждане на час на класа;
• График за провеждане на класни и контролни работи; 
• График за провеждане на консултация с родители по предмети;

Учебна 2020/2021 година – I ви срок
• График за провеждане на час на класа;
 График за провеждане на час по спортни дейности;
График за провеждане на избираеми и факултативни учебни часове;
График за провеждане на контролни и класни работи
График за консултации с учениците;
График за провеждане на консултация с родители по предмети;
График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка;
График за главно дежурство;
•График на психолог/логопед;
•График на ресурсен учител;
•График на педагогически съветник;

∗∗∗
Учебна 2019/2020 година
•График за провеждане на дейности по проект BG05M2P001-2.011-001 „Подкрепа за успех“ за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на дейности на групи по занимания по интереси за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на избираеми учебни часове за II срок на учебната  2019/2020 г.
•График за консултации с учениците за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и воденена училищна документация на съответната паралелка за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на час по спортни дейности за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час на класа за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за главно дежурство за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на класни и контролни работи за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час по занимания по интереси в ГЦОУД за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График на дежурна група ЦОУД за II срок на учебната 2019/2020 г.