Графици

Контролни и класни работи на учениците I-VII клас

СИП и ФУЧ

Модул ФВС

Консултации-учители

Учители-приемно време

График-педагогически съветник

График-ресурсен учител

Консултации-ресурсен учител

График-психолог

Консултации-психолог

Учители-дежурства

Дежурна група-ЦДО

Дежурна група-Начален етап