Графици

Учебна 2020/2021 година

График за главно дежурство за 1 срок, считано от 15.09.2020 г., първа смяна – I-V и VI в клас;
•График на психолог/логопед за 1 срок;
•График на ресурсен учител за 1 срок;
•График на педагогически съветник за 1 срок;

∗∗∗
Учебна 2019/2020 година
•График за провеждане на дейности по проект BG05M2P001-2.011-001 „Подкрепа за успех“ за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на дейности на групи по занимания по интереси за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на избираеми учебни часове за II срок на учебната  2019/2020 г.
•График за консултации с учениците за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и воденена училищна документация на съответната паралелка за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на час по спортни дейности за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час на класа за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за главно дежурство за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на класни и контролни работи за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час по занимания по интереси в ГЦОУД за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График на дежурна група ЦОУД за II срок на учебната 2019/2020 г.