„СЕДМИЦА АНТИ-ТОРМОЗ” 13-17 ноември 2017 г. в ОУ „Христо Ботев“

Ние се присъединихме към международната инициатива „СЕДМИЦА АНТИ-ТОРМОЗ”.

На 13 ноември учениците с помощта на своите ръководители Десислава Добрева и Марияна Обрешкова отбелязаха Деня на добрината с раздаване на флаери с послания да бъдем добри.

Учениците от начален етап през цялата седмица разказваха приказки за доброто, изготвяха табла, презентации и постери.

Във връзка с Международния ден на толерантността 16 ноември, в класните стаи се проведоха открити занятия като децата се запознаха със същността на понятието „толерантност“, с принципите на толерантността и нейните прояви. Децата от групите ЦДО-IIIб клас с ръководител Росица Кръстева и ЦДО-I клас с ръководители Мариета Илиева и Милена Иванова с презентация и тематичен филм импровизираха конфликтна ситуация, която разрешиха с помощта на училищния психолог. Учениците от ЦДО-IIIа клас изработиха постер.

„СЕДМИЦА АНТИ-ТОРМОЗ” завърши на 17 ноември. Учениците от начален и прогимназиален етап под ръководството на Елфина Христова-ресурсен учител и Десислава Добрева-психолог поставиха драматизация по стихотворението на Иван Мишев „Приказка за добрината“, като участие взе и Вокалната група при шести клас с ръководител Мария Кулева.

Презентация „Насърчаване на толерантността в общуването”

Разпространяват:
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Якоруда и училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците