Ден на Християнското семейство в училище

По повод Деня на християнското семейство, на 21 ноември в ОУ „Христо Ботев“ се проведе кулинарен базар. Участваха ученици от първи до седми клас с традиционни за семейството кулинарни изкушения-обредни хлябове, солени и сладкарски изделия.

Базарът бе открит със сценка за традициите и ценностите в българското семейство, за хляба като част от живота на българина.

Инициативата и организацията за базара бе подета от ученическия съвет при ОУ „Христо Ботев“.

„СЕДМИЦА АНТИ-ТОРМОЗ” 13-17 ноември 2017 г. в ОУ „Христо Ботев“

Ние се присъединихме към международната инициатива „СЕДМИЦА АНТИ-ТОРМОЗ”.

На 13 ноември учениците с помощта на своите ръководители Десислава Добрева и Марияна Обрешкова отбелязаха Деня на добрината с раздаване на флаери с послания да бъдем добри.

Учениците от начален етап през цялата седмица разказваха приказки за доброто, изготвяха табла, презентации и постери.

Във връзка с Международния ден на толерантността 16 ноември, в класните стаи се проведоха открити занятия като децата се запознаха със същността на понятието „толерантност“, с принципите на толерантността и нейните прояви. Децата от групите ЦДО-IIIб клас с ръководител Росица Кръстева и ЦДО-I клас с ръководители Мариета Илиева и Милена Иванова с презентация и тематичен филм импровизираха конфликтна ситуация, която разрешиха с помощта на училищния психолог. Учениците от ЦДО-IIIа клас изработиха постер.

„СЕДМИЦА АНТИ-ТОРМОЗ” завърши на 17 ноември. Учениците от начален и прогимназиален етап под ръководството на Елфина Христова-ресурсен учител и Десислава Добрева-психолог поставиха драматизация по стихотворението на Иван Мишев „Приказка за добрината“, като участие взе и Вокалната група при шести клас с ръководител Мария Кулева.

Презентация „Насърчаване на толерантността в общуването”

Разпространяват:
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Якоруда и училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците

Графици

•График за провеждане на дейности по проект BG05M2P001-2.011-001 „Подкрепа за успех“ за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на дейности на групи по занимания по интереси за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на избираеми учебни часове за II срок на учебната  2019/2020 г.
•График за консултации с учениците за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и воденена училищна документация на съответната паралелка за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на час по спортни дейности за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час на класа за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за главно дежурство за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на класни и контролни работи за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час по занимания по интереси в ГЦОУД за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График на дежурна група ЦОУД за II срок на учебната 2019/2020 г.