Ден на Християнското семейство в училище

По повод Деня на християнското семейство, на 21 ноември в ОУ „Христо Ботев“ се проведе кулинарен базар. Участваха ученици от първи до седми клас с традиционни за семейството кулинарни изкушения-обредни хлябове, солени и сладкарски изделия.

Базарът бе открит със сценка за традициите и ценностите в българското семейство, за хляба като част от живота на българина.

Инициативата и организацията за базара бе подета от ученическия съвет при ОУ „Христо Ботев“.

„СЕДМИЦА АНТИ-ТОРМОЗ” 13-17 ноември 2017 г. в ОУ „Христо Ботев“

Ние се присъединихме към международната инициатива „СЕДМИЦА АНТИ-ТОРМОЗ”.

На 13 ноември учениците с помощта на своите ръководители Десислава Добрева и Марияна Обрешкова отбелязаха Деня на добрината с раздаване на флаери с послания да бъдем добри.

Учениците от начален етап през цялата седмица разказваха приказки за доброто, изготвяха табла, презентации и постери.

Във връзка с Международния ден на толерантността 16 ноември, в класните стаи се проведоха открити занятия като децата се запознаха със същността на понятието „толерантност“, с принципите на толерантността и нейните прояви. Децата от групите ЦДО-IIIб клас с ръководител Росица Кръстева и ЦДО-I клас с ръководители Мариета Илиева и Милена Иванова с презентация и тематичен филм импровизираха конфликтна ситуация, която разрешиха с помощта на училищния психолог. Учениците от ЦДО-IIIа клас изработиха постер.

„СЕДМИЦА АНТИ-ТОРМОЗ” завърши на 17 ноември. Учениците от начален и прогимназиален етап под ръководството на Елфина Христова-ресурсен учител и Десислава Добрева-психолог поставиха драматизация по стихотворението на Иван Мишев „Приказка за добрината“, като участие взе и Вокалната група при шести клас с ръководител Мария Кулева.

Презентация „Насърчаване на толерантността в общуването”

Разпространяват:
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Якоруда и училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците

Графици

Учебна 2020/2021 година – II ри срок
• График за провеждане на час по спортни дейности;
• График за провеждане на избираеми и факултативни учебни часове;
• График за главно дежурство;
• График за консултации с учениците;
• График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация на учебния ден ;
• График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на съответната паралелка
• График за провеждане на час на класа;
• График за провеждане на класни и контролни работи; 

Учебна 2020/2021 година – I ви срок
• График за провеждане на час на класа;
 График за провеждане на час по спортни дейности;
График за провеждане на избираеми и факултативни учебни часове;
График за провеждане на контролни и класни работи
График за консултации с учениците;
График за провеждане на консултация с родители по предмети;
График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка;
График за главно дежурство;
•График на психолог/логопед;
•График на ресурсен учител;
•График на педагогически съветник;

∗∗∗
Учебна 2019/2020 година
•График за провеждане на дейности по проект BG05M2P001-2.011-001 „Подкрепа за успех“ за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на дейности на групи по занимания по интереси за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на избираеми учебни часове за II срок на учебната  2019/2020 г.
•График за консултации с учениците за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и воденена училищна документация на съответната паралелка за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График  за провеждане на час по спортни дейности за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час на класа за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за главно дежурство за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на класни и контролни работи за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График за провеждане на час по занимания по интереси в ГЦОУД за II срок на учебната 2019/2020 г.
•График на дежурна група ЦОУД за II срок на учебната 2019/2020 г.

 

 

 

 

ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА / Информация във връзка с писмо на МОН и РУО / /В помощ на родителя и учителя/

Информация във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г., в изпълнение на заложените мерки по точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

  1. Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
  2. Информация за същността на всеки един вид социална услуга
  3.  Практически насоки за действия при инцидент
  4. Добри практики за работа с децата и техните семейства /за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата/