VII клас

ЗАПОВЕД № РД06-338/29.03.2018г. на началника на РУО-Варна за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г. ИЗТЕГЛИ
ЗАПОВЕД РД09-628 от 29.03.2018 г. на министъра на МОН за правилата за прием в VIII клас ИЗТЕГЛИ
ИНФОРМАЦИЯ относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите на територията на друга област ИЗТЕГЛИ
ИНФОРМАЦИЯ относно приема на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства  ИЗТЕГЛИ
СПИСЪК на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2017/2018 година в област Варна ИЗТЕГЛИ
СПИСЪК на заболяванията ИЗТЕГЛИ
СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии и профилирани паралелки в средните училища ИЗТЕГЛИ