VII клас

•Заповед № РД09-920/05.05.2020 година на министъра на образованието и науката за промяна на датите за провеждане на Национално външно оценяване за VII клас.


Процедура за прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VIII клас през учебната 2020/2021 година.

•Процедура за насочване на ученици със специални потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас за продължаване на обучението им в профили или специалности от професии

•Заявление за насочване за обучение в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

∗∗∗
Учебна 2019/2020 година

СПИСЪК на хроничните заболявания, физическите и  сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година в област Варна