VII клас

∗∗∗
Учебна 2020/2021 година

•Процедура за  насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии.
•Заявление за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование.

∗∗∗
Учебна 2019/2020 година

•Процедура за прием на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за обучение в VIII клас през учебната 2020/2021 година.

•Заповед № РД09-2121/28.08.2020 година на министъра на образованието и науката за определяне на датите за провеждане на Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2020/2021 година.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване  на резултатите от обучението на учениците
Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

•Заповед № РД09-920/05.05.2020 година на министъра на образованието и науката за промяна на датите за провеждане на Национално външно оценяване за VII клас през учебната 2019/2020 година.

•Процедура за насочване на ученици със специални потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас за продължаване на обучението им в профили или специалности от професии

•Заявление за насочване за обучение в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

СПИСЪК на хроничните заболявания, физическите и  сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година в област Варна