ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

•График за провеждане на часове в ОРЕС за периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г. 

•График за провеждане на дейностите на групите по проект BG05M2OP001 „Подкрепа за успех“ за учебната 2020/2021 г., в обучение в електронна среда от разстояние, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

•График и седмично разписание за I-VII клас при необходимост за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

График за I-IV клас и за V-VII клас считано от 30.03.2020 г

•График за I-IV клас считано от 23.03.2020 г. до 27.03.2020 г.

•График за V-VII клас считано от 16.03.2020 г.