НП „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ“

През учебната 2020/2021 година ОУ „Христо Ботев“ – гр. Варна работи по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“. Усилията на педагогическите специалисти бяха насочени към активно учaстие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот и подобряване на взаимодействието родител-учител-ученик.

По НП се проведоха тематични родителски срещи, предварително съгласувани с родителите на учениците в съответните паралелки. Част от лекторите, взели участие в събитията, са: проф.д.п.н. Николай Колишев, д-р Вълкан Иванов и д-р Христо Куцаров. Родителите с радост споделиха своя опит в области като здравословно хранене, безопасно пребиваване в интернет, възрастови особености и отношения между родител и дете. Педагогическият съветник на училището Ана Атанасова и училищният психолог направиха тренинги, с които подпомогнаха общуването мeжду родители, учители и ученици.

Дейностите, осъществени по НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ приключиха с общо спортно мероприятие под ръководството на Красен Димитров – старши учител по ФВС.