ОБЯВА за конкурс по оферти за „Отдаване под наем на помещение №7 за организиране обедното хранене на учениците в ОУ „Христо Ботев“ – Варна

ЗАПОВЕД за обявяване на конкурс по оферти

ДЕКЛАРАЦИЯ  запознаване с конкурсните условия

ДЕКЛАРАЦИЯ за неразгласяване на информацията, предоставена във връзка с участие в конкурс

ДЕКЛАРАЦИЯ за осигурен достъп и извършен оглед на обекта

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в конкурс по оферти

ПРОЕКТ на договор

Споразумителен протокол Приложение 1

УСЛОВИЯ  за участие в конкурс по оферти