Форми на обучение

Всички ученици в ОУ „Христо Ботев“, гр. Варна се обучават в дневна форма на обучение.